چاپ کردن این صفحه

 

 

گزارش عملکرد نموداری نظام مهندسی استانها

- یزد بعنوان اولین استان در  تمدید عضویت اعضای حقیقی و صدور پروانه اشتغال برای اعضای حقیقی

* ۳۵ درصد از اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد در سال ۱۴۰۰ تمدید عضویت شدند

* ۲۰ درصد از اعضای حقیقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان یزد در سال ۱۴۰۰ دارای پروانه اشتغال میباشند

*تعداد اعضای حقیقی درسامانه سانکا در کشور ۱۲۶/۶۳۴ و در استان ۲۰۱۵ نفر میباشد